Minus and plus degrees

Minus degrees

 

Plus degrees

 

*